Saturday, May 8, 2010

VISHNU SHASHTRANAM STROT PATH

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,
 
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye   
 
Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,
 
Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.     
                      
Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,
 
Nmo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.
 
Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,
 
Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.   
 
Yasya smarana Mathrena, Janma Samsara bandhanath.
 
Vimuchayate Nama Tasmai , Vishnave Prabha Vishnave  
                           
 OM Namo Vishnave Prabha Vishnave ,
 
Shri Vaisampayana Uvacha:-
 
Shrutva dharmaneshena , Pavanani cha Sarvasha,
 
Yudishtra santhanavam Puneravabhya Bhashata,
 
Yudishtra Uvacha:-

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,
 
Sthuvantha Kam Kamarchanda  Prapnyur Manava Shubham,  
                      
Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha,
 
Kim Japan Muchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat  ,
 
            Bheeshma Uvacha:-

Jagat Prabhum devadevam Anantham Purushottamam,
 
Stuvan nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,           
                      
Tameva charchayan nityam, Bhaktya purushamavyayam,
 
Dhyayan sthuvan namasyancha yajamanasthameva cha,     
                        
Anadi nidhanam vishnum sarva loka Maheswaram
 
Lokadyaksham stuvannityam Sarva dukkhago bhaved,          
                    
Brahmanyam sarva dharmagnam Lokanam keerthi vardhanam,
 
Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha bhavodbhavam    
                       
Aeshame sarva dharmanam dharmadhika tamo matha,
 
Yad bhaktyo pundarikaksham Stuvyr-archanayr-nara sada,     
                   
Paramam yo mahatteja, paramam yo mahattapa
 
Paramam  yo mahad brahma paramam ya parayanam            
                     
Pavithranam Pavithram  yo mangalanam cha mangalam,
 
Dhaivatham devathanam cha bhootanam yo vya pitha        
                      
Yatha sarvani bhoothani bhavandyathi yugagame
 
Yasmincha pralayam yanthi punareve yuga kshaye        
                        
Tasya Loka pradhanasya Jagannatathasya bhoopathe   
                           
Vishno nama sahasram me Srunu papa bhayapaham    
 
    Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Muni
 
Chando aunustup stada devo bhagawan devaki sutha     
                         
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir devaki nandana
 
Trisama hridayam tasya santhyarthe viniyujyade                                 

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha vishnun Maheswaram
 
Aneka Roopa Daityantham  Namami purushottamam.
 
 DHYANAM
 
Ksheerodanvath pradese suchimani vilasad saikathe Maukthikanam
 
Malaklupthasanastha Spatikamani nibhai maukthiker mandithanga
 
Shubrai-rabrai-rathabrai ruparivirachitai muktha peeyusha varshai
 
Anandi na puniyadari nalina Gadha sankapanir Mukunda                     
     
Bhoo padau  yasya nabhi r viyadasu ranila schandra suryaau cha nether
 
Karnavasasiro dhaumugamabhi dhahano yasya vasteyamabhdhi
 
Anthastham yasya viswam sura nara khaga go bhogi gandharva dhaityai,
 
Chitram ram ramyathe  tham thribhuvana vapusham vishnumeesam namami      
     
Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,
 
Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam
 
 
Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam
 
Vande vishnum bava bhayaharam sava lokaika nadham   
 
Megha syamam Peetha kouseys vasam Srivatsangam Kausthuboth bhasithangam
 
Punyopetham pundareekayathaksham  Vishnum vande sarva lokaika natham    
     
Sasanga chakram sakerita kundalam sappeethavastram saraseruhekshanam,
 
Sahara vaksha sthala shobhi kousthubham  namai Vishnum sirasa chaturbhujam     
 
Chayayam  Parijatasys hemasimhasanopari,
 
Aseenamam budha syama  Mayathakashamalangrutham,
 
Chandranana chathurbahum sreevatsangitha vakshasam,
 
Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye. 
                              
Sarvapraharanayuda OM Nama Idi
 
Vanamali Gadhi Sarnkhee Chakree cha nandaki
 
Sreeman narayano vishnur vasudevobhi rakshatu
 
Uttara Bhaga
 
Itidam Keerthanasya Kesavasya mahatmana,
 
Namnam sahasram Diwyanamaseshesna prakeerthitham 
                             
Ya tdam srunyuan nityam  yaschapi parikeerthayed,
 
Nasubham prapunayad kinchid Soamuthre ha cha manava
 
Vedantago brahmana syad kshatriyo  vijayi bhaved,
 
Vaisyo dhana samruddha  syachyutha Sugapnuyad 
 
Dharmarthi Prapnuyad Dharmam, Artharthi Cha Arthamapnuyad,
 
Kamanvapnuyad Kami, PrajarthiChapnuyad Prajam          
                       
Bhakthiman Ya sdaothaya , Suchistad gatha manasa,
 
Sahasram vasudevasya  Namnamedat prakeerthayed    
                            
Yasa Prapnodhi vipulam yadi pradanya meva cha
 
Achalam sriyamapnodhi  sryaprapnothyanuttamam       
                         
Na Bhayam kwachidapnodhi Veerya tejascha vindhati
 
Bhavatyarogo dyuthiman  bala roopa gunanvidha         
                       
Rogartho muchayade rogat , Bhaddo muchyathe Bandanath,
 
Bhayan muchyathe Bheedasthu, muchyadepanna apada,        
                     
Durganyadarthyasu purusha purushottamam,
 
Stuvan nama sahasrena nityam bhakthi samanvida 
   
Vasudevasryo marthyo vasudeva parayana,
 
Sarva papa vishudhatma Yati brahma sanathanam
 
Na vasudevabhaktanamasubham  vidyate Kwachit
 
Janma Nrutyu jara Vyadhi Bhayam naivopa jayade     
                           
Imam stavamaddeyana sraddha Bhakthi samanvidha,
 
Yujyedathma sukha kshanthi sri dhrithi smrithi keerthibhi    
                 
Na krodho na cha matsarya na shubha mati,
 
Bhavanthi kritha punyanam Bhakthanam puroshottame
 
Dhyau sachandrarka nakshatra Kham diso bhur mahadathi.
 
Vasudevasya veeryena  vidhrithani mahatmana     
 
Sasurasura gandharwa, sayakshoraga rahshasam,
 
Jagaddese vartatedam krishnasya sacharacharam        
                         
Indriyani mano bhuddhi satvam tejo bala dhruti.
 
Vasudevatmakanyahu  kshetram ksheragna eve cha 
 
Sarvagamanamachara pradamm parikalpathe,
 
Achara prabhavo dharma dharmasya prabhurachyutha   
 
Hrishaya pitaro deva mahabhootani  dhatava,
 
Jangamajangamam chedam  jagannarayanodbhavam
 
Yogo gnanan thada sankhyam  vidhya shilpadhi karma cha
 
Veda shastradi vignanam death sravam janardhanath.
 
Eko vishnu Mahadbhutham  pradag Bhutanyanekasa,
 
Treem lokan vyapya bhutatma  bhungte viswabhugavyaya
 
Imam stavam bhagavatho  vishnur vyasena keerthitham,
 
Padedya icched purusha sreys prapthum sukhani cha
 
Visweswaramajam devam Jagatha Prabhumavyayam,
 
Bhajanthi Ye pushkaraksham  na te yanthi parabhavam     
 
Na te Yanthi Parabhava  Om Na Ithi 
 
Arjuna Uvacha:-
 
Padma Pathra Visalakha  padmanabha surothama,
 
Bhakthanamanu rakthanam Tratho Bhava Janardhana
 
Sri Bhagawanuvacha:-
 
Yo mam nama sahasrena stothumichadi pandava,
 
Sohamekena slokena sthutha eva na samsaya
 
Sthutha eva na samsaya Om Nama Ithi    
      
Vyasa Uvacha:-
 
Vasanad Vasudevasya vasitham bhuvana trayam,
 
Sarva bhutha nivasosi vasudeva namosthuthe.
 
Sri Vasudeva namosthuthe om nama ithi
 
Parvatyuvacha:-
 
Kenoupayena Laguna  Vishnor nama sahasragam,
 
Patyadher Pandither nithyam Srothumichamyaham Prabho      
 
   Easwara Uvacha:-
 
Sri Rama Rama ramethi reme rame manorame,
 
Sahasra nama thathulyam rama nama varanane
 
Rama nama varanane om nama ithi    
 
       Brahmouvacha:-
 
Namostvanandaya sahasra moorthaye
 
Sahasra Padakshi sirory Bahave,
 
Sahasra namne purushaya saswathe ,
 
Sahasra koti yuga dharine nama
 
Sahasra Koti yuga dharine nama om nama ithi     
                              
Sanchaya Uvacha:-
 
Yatra Yogiswara Krishno Yatra Partho dhanurdhara
 
Tatra srirvijaya bhoothirdhruva neethir murthir mama
 
Sri Bhagawan Uvacha:-

Ananyaschinatayanto  Mam ye jana parypasathe,
 
Thesham nityabhi yukthanam yogakshemam vahamyaham      
                       
Parithrayana sadhunam  vinasaya  cha dushkritham,
 
Dharma samsthapanarthaya  sambhavami yuge yuge                                 

Artha vishanna sidhilascha beetha, Goreshu cha vyadeeshu varthamana
 
Samkalpa narayana sabdha mathram  vimuktha dukho sukhino bhavanthu   
         
Kayenavacha Manasendryrva budhyatmanava  prakrithai swabhawat,
 
Karomi yadyat sakalam parasmai narayanayethi samarpayami                  
    
OM TAT SAT

No comments: